Strelnica

Strelnica

Ponúkame tieto brokové disciplíny:

Americký Trap
Skeet

Cenník :

0,17€/1ks                   vypustený asfaltový terč

0,25€/1ks                   brokový náboj skeet , Trap

10€/1hod                    strelecký inštruktor 1- 6 osôb

20€/1hod                    strelecký inštruktor 6 a viac osôb

10€/1hod                    zapožičanie brokovej zbrane

Prevádzkový poriadok areálu strelnice
penziónu Dolina
Horné Lefantovce

Výcviky streľbe môžu vykonávať aj osoby bez príslušného oprávnenia resp. bez zbrojného preukazu jedine pod vedením odpovednej osoby – inštruktora.
Riadiaci a inštruktor streľby musia spĺňať kvalifikačné predpoklady a záruky k bezpečnej prevádzke strelnice.
Správcom strelnice, riadiacim streľby a inštruktorom streľby môže byť fyzická osoba staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej tri roky držiteľom zbrojného preukazu niektorej zo skupín A,B,C,D, E.

2.1 Prevádzkovať strelnice je možné denne, od 8.00 hod. do 22.00 hod., podľa výcvikových požiadaviek. Prevádzkovateľ a v jeho mene poučený organizátor (riadiaci streľby – inštruktor, prenajímateľ) je povinný počas celej doby streľby zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných podmienok stanovených v znaleckom posudku, v tomto prevádzkovom poriadku a v príslušných metodických nariadeniach.

2.2.Strelnicu s písomným súhlasom majiteľa (napr. na základe zmluvy) môžu využívať na strelecké činnosti podľa príslušných nariadení, stanov a pod. aj príslušníci športových klubov (zväzov) a príslušníci ozbrojených zložiek a zborov (ďalej „prenajímatelia”).

2.3 Prevádzkovateľ a prenajímateľ je povinný pri streľbách zabezpečiť:

-na viditeľnom mieste od prístupu – na stožiari – vyvesenie červenej zástavy o rozmeroch min. 50 cm x 50 cm
-nepriechodnosť, resp. stráženie priestoru z prístupových strán strelníc Zvláštnu pozornosť je nutné venovať prístupu a pohybu osôb po poľnej ceste vpredu!
-dôslednú obhliadku výstrelného a ohrozeného priestoru

2.4 Možnosti súčasnej streľby:

1.  Americký Trap a Skeet

3. Povinnosti funkcionárov strelnice!

3.1 Prevádzkovateľ strelnice, správca a prenajímatelia zodpovedajú za celkovú
prevádzku strelnice v zmysle platných slovenských zákonov, vyhlášok a príslušných
predpisov, vrátane noriem na úseku zbraní, streliva a prevádzky strelníc. Pri
organizovaní streleckých súťaží sa postupuje podľa zásad uvedených v príslušných
stanovách a pravidlách.

3.2 Prevádzkovateľ a prenajímatelia strelnice sú pred zahájením streľby povinní uviesť strelnicu do stavu zadefinovaného v znaleckom posudku, najmä zabezpečiť funkčnosť záchytných zariadení. Pred zahájením strelieb sú povinní zabezpečiť dôslednú prehliadku výstrelných a záchytných priestorov.

3.3 Správca strelnice je zodpovedný za údržbu a využívanie strelnice. Vedie prevádzkový denník strelnice a dbá na jeho presné vyplňovanie.

3.4 U správcu strelnice je uložená prevádzková dokumentácia strelnice.

3.5 Správca strelnice je povinný na viditeľnom mieste strelnice umiestniť prevádzkový poriadok a pred streľbou oboznámiť s ním strelcov, zvlášť s bezpečnostnými pravidlami pri streľbe. Uvedené vykonávajú aj prenajímatelia a riadiaci streľby

3.6 Správca strelnice a riadiaci streľby sú povinní zo strelnice vylúčiť každú osobu,ktorá nedodržiava ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, najmä však osobu, ktorá svojím konaním ohrozuje bezpečnosť prevádzky na strelnici.

3.7 Správca strelnice a riadiaci streľby sú povinní zaistiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

3.8 Správca strelnice a riadiaci streľby majú právo vylúčiť zo strelieb akúkoľvek zbraň, ktorá podľa ich mienky nespĺňa bezpečnostné požiadavky.

3.9 Riadiaci streľby zodpovedá za dôsledné dodržiavanie disciplíny a poriadku pri streľbe, dodržiavanie podmienok streleckého cvičenia, pravidiel a bezpečnostných zásad pred vlastnou streľbou, počas streľby a po jej ukončení. Sú mu podriadené všetky osoby na strelnici.

3.10 Riadiaci streľby je povinný ihneď prerušiť streľbu ak dôjde k porušeniu bezpečnostných pravidiel, k zraneniu, príp. k inej mimoriadnej udalosti. Pri vzniku mimoriadnej udalosti riadiaci streľby spolupracuje s operačným strediskom PZ SR.

 

4. Vymedzenie zbraní a streliva povolených na streľbu

4.1.4 Brokové strelnice – Olympijský Trap, Skeet

█ brokovnice s hladkým vývrtom max. do kalibru 12, všetky typy vrátane samonabíjacích

 

█ brokové strelivo s hromadnou strelou (broky sférického tvaru s priemerom max.2,5mm s toleranciou + 0,1mm), dĺžka nábojnice po výstrele max.70mm). Hmotnosť brokovej náplne do 24g (tolerancia + 0,5g), pre poľovnícke súťaže hmotnosť náplne do 36g

 

█ Náboje s Čiernym prachom, stopovkami, zápalné alebo iné špeciálne náboje sú zakázané!!!

█ Náboje nesmú byť vnútri upravené tak, aby nadobudli dodatočné alebo špeciálne rozptylové vlastnosti!!!

 

4.2 Všetky zbrane musia byť v bezchybnom technickom stave, ktorý zaručuje ich bezpečnú prevádzku. Zbrane v súkromnej držbe musia byť označené platnou overovacou značkou a riadne evidované v platnom doklade (mimo zbraní nepodliehajúcich povoleniu, ohláseniu a zbraní vo výzbroji ozbrojených zložiek)

4.3 Je prísne zakázané na strelniciach používať iné zbrane a náboje ako povolené!

4.4 Je prísne zakázané na strelniciach strieľať do iných predmetov ako sú predpísané terče!

4.5 Je prísne zakázané na strelniciach úmyselne mieriť a strieľať mimo stanovený výstrelný priestor!!!

4.6 Je prísne zakázané strieľať mimo určených a stanovených streleckých stanovísk!!!

5. Bezpečnostné pravidlá

 

5.2 Bezpečnostné pravidlá na brokových strelniciach Trap, Skeet

Činnosť na strelnici organizuje a riadi správca /riadiaci/ streľby. Všetci prítomní sú povinní bezodkladne uposlúchnuť jeho nariadenia a pokyny.

1. So zbraňami sa musí zaobchádzať s čo najväčšou opatrnosťou. Mimo streleckého stanoviska musia byť všetky zbrane vybité a v bezpečnostnom stave.
Bezpečnostným stavom sa rozumie :


• zbraň so sklopnými hlavňami musí byť otvorená
• samonabíjacia zbraň musí mať otvorený záver a ústie hlavne musí smerovať hore alebo smerom k zemi. Remene alebo slučky sú zakázané.

2. Bez povolenia riadiaceho (inštruktora) streľby nie je možné vystreliť.Zamierovanie je povolené len na streleckom stanovisku pri mierení v smere streľby.

3. Náboje sa môžu vložiť do zbrane až na pokyn riadiaceho (inštruktora) streľby /po povele alebo signále “ŠTART”/. Strelec pri nabíjaní musí byť otočený na svojom streleckom stanovisku tak, že hlaveň zbrane má namierenú do priestoru pohybu terčov.

4. Strelec sa nesmie na stanovisku otočiť so zbraňou, pokiaľ ju neotvoril (nevybil).

5. Strelci a osoby prítomné v bezprostrednej blízkosti palebnej čiary sú povinní používať ochranu sluchu, ochrana zraku sa odporúča.

6. Strelec nesmie zavrieť svoju zbraň skôr, pokiaľ susedný strelec nevystrelil na terč.

7. V záujme bezpečnosti môže riadiaci (inštruktor) streľby kedykoľvek zastaviť streľbu /povelom alebo signálom “STOP”/. Po každom ukončení, prerušení alebo zastavení streľby musí každý strelec vybiť zbraň a uviesť ju do bezpečnostného stavu. V streľbe je možné pokračovať až na príslušný povel /signál/ riadiaceho streľby.

8. Po dostrieľaní položky (určeného streleckého cvičenia) musí strelec zbraň vybiť a ďalej s ňou naložiť tak, aby bolo zamedzené jej zneužitie. Dotýkať sa cudzej zbrane a vybavenia je možné len so súhlasom jej majiteľa.

9. V prípade poruchy strelec musí zostať stáť so zbraňou v smere streľby a môže ju otvoriť a manipulovať s ňou až po tom, ako riadiaci (inštruktor) streľby vykoná kontrolu zbrane. Pri „zlyhanej” sa počká aspoň 15 s a až potom sa otvára záver.

10. Pri poruche je riadiaci streľby oprávnený zastaviť streľbu a zakázať ďalšiu streľbu s predmetnou zbraňou. Po overení, že nešlo o poruchu zbrane, ale iba o nesprávnu obsluhu zbrane resp. o zlyhané strelivo, riadiaci streľby povolí ďalšiu streľbu.

11. Strelci a funkcionári sú povinní upozorniť riadiaceho streľby na akúkoľvek nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k zraneniu osôb, zvierat alebo poškodeniu majetku.

12. Priestor pre divákov musí byť zreteľne označený a vyhradený, minimálne vo vzdialenosti 5 m za zadnou hranou streliska, vrátane jej predĺženia, resp. na príslušnej tribúne.Vodiť na strelnicu psy alebo iné domáce zvieratá je zakázané.

13. Počas streľby je na strelisku zakázané fajčiť, rozprávať alebo iným spôsobom rozptyľovať pozornosť ostatných strieľajúcich.

14. Osobám, ktoré manipulujú alebo môžu manipulovať so zbraňami a strelivom, je zakázané požívanie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.14.Po dostrieľaní musí strelec zbraň vybiť a ďalej s ňou naložiť tak, aby bolo zamedzené jej zneužitie – pokiaľ strelec zbraň nepoužíva, musí ju umiestniť vertikálne do stojana alebo iného určeného zariadenia.

15.Je zakázané manipulovať so zbraňou iného strelca bez jeho výslovného súhlasu. Vo výnimočných prípadoch z dôvodu poruchy zbrane je možné použiť zbraň iného strelca s jeho súhlasom.

16.Strelci sú povinní upozorniť riadiaceho streľby na akúkoľvek nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku.

17.Počas streľby je na strelnici zakázané fajčiť, rozprávať sa alebo iným spôsobom rozptyľovať pozornosť ostatných strieľajúcich.

18.Priestor pre divákov musí byť zreteľne označený a vyhradený, minimálne vo vzdialenosti 5 m za zadnou hranou najbližšieho stanoviska. Vodiť na strelnicu psy alebo iné domáce zvieratá je zakázané.

19.Osobám, ktoré manipulujú alebo môžu manipulovať so zbraňami a strelivom, je zakázané požívanie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.

20.Strelci a osoby prítomné na strelisku sú povinní používať ochranu sluchu, ochrana zraku sa odporúča.

21.Doplnenie terčov u vrhačiek vpredu (1,2, 4) pri streľbe na vedľajšej strelnici Skeet je možné len po prerušení streľby na tejto strelnici!

6.1 Pre prípad vzniku mimoriadnych udalostí, hlavne poranení strelnou zbraňou, musí prevádzkovateľ počas celej doby streľby mať zabezpečené vozidlo, hasiaci prístroj, lekárničku a telefonické spojenie.

6.2 V prípade zranenia osoby v priestore strelnice, riadiaci streľby zastaví streľbu, organizuje poskytnutie prvej pomoci a presun zraneného do nemocnice alebo privolanie záchrannej služby. Zároveň zabráni spoločne so správcom odchodu všetkých prítomných zo strelnice a ďalšej manipulácii so zbraňami. Vyrozumie políciu a do jej príjazdu sa riadi jej pokynmi.

6.2.1 Pravidlá prvej pomoci pri zranení strelnou zbraňou:

• podľa rozsahu zranenia zastaviť krvácanie priložením originálneho alebo improvizovaného tlakového vankúšika a pri silnom krvácaní ranu stlačiť
• vykonať protišokové opatrenia /uložiť a upokojiť zraneného a zabezpečiť mu dostatočný pokoj po ošetrení/
• ak je postihnutý zranený na hlave alebo na krku, je možné hlavu zdvihnúť a podložiť. Krvácajúcu končatinu sa odporúča zdvihnúť nad úroveň srdca. Rana sa nedvíha ak to postihnutému spôsobuje bolesť (možná zlomenina alebo vnútorné krvácanie)
ak je postihnutý v bezvedomí, zistíme, či dýcha. Ak nedýcha, uložíme ho chrbát a vykonáme umelé dýchanie (zakloniť hlavu, odstrániť z úst cudzie telesá, popr. vytiahnuť jazyk a pri pritlačenom nose priložiť svoje ústa na ústa postihnutého a vdychovať vzduch). Pri nehmatateľnom tepe je potrebné pristúpiť k masáži srdca (tlakom rúk kolmo na dolnú polovicu hrudnej kosti s výkyvmi 4-5 cm, frekvencia 80-100/min).

6.3 V prípade požiaru riadiaci streľby ihneď zastaví streľbu a vyhlási požiarny poplach. Podľa rozsahu požiaru sa organizuje jeho likvidácia – použije sa príručný hasiaci prístroj a ďalšie prostriedky na hasenie alebo sa privolajú hasiči.
6.4 Každá mimoriadna udalosť musí byť zapísaná v prevádzkovom denníku strelnice.

 

Dôležité telefónne čísla – 112

POLÍCIA      PRVÁ POMOC       HASIČI
158               155                         150